Schrijvers4fun Info-theek is een info-theek voor schrijvers -, lezers en boekenliefhebbers. De links zijn al voor u uitgezocht. Dus altijd de meest betrouwbare websites tot uw beschikking. U leert en leest alles over stijlfiguren en stijlfouten.


StijlfigurenStijlfiguren zijn middelen om een boodschap - voor de lezer of luisteraar - zo duidelijk en spannend mogelijk over te brengen. Je wilt indruk maken op de lezer of luisteraar. Een typische wijze van communiceren.

Stijlfouten zijn fouten tegen de goede stijl. Vaak gaat het om verhaspelde uitdrukkingen, een verkeerde woordkeuze of zinnen die ontsporen. In sommige gevallen gebruiken auteurs dergelijke afwijkingen met opzet; dan worden het stijlfiguren genoemd en wordt er (meestal) geen bezwaar tegen gemaakt.

Allegorie
Alliteratie
Beeldspraak / Metafoor
Contaminatie
Cynisme
Dooddoener / Machtspreuk
Enkele stijlfiguren
Gnome
Hypallage
Ironie
Uw link hier?

Leuke test !!
Machtspreuk / Dooddoener
Metafoor / Beeldspraak
Metoniem
Pleonasme / Tautologie
Tautologie / Pleonasme
Wat zijn stijlfouten?
Zeugma
Zoek zelf je stijlfiguur
Uw link hier?


  Welke stijlfiguren zijn er?
  acryologie
  adjectio
  adnominatio
  adynaton
  allegorie
  alliteratie
  allusie
  ambigu´teit
  amplificatie
  anadiplosis
  anafoor
  anakoloet
  anastrofe
  animalisering
  anticipatio
  anticlimax
  antifrase
  antimetabool
  antithese
  antonomasie
  apocope
  apokoinou
  aposiopese
  apostrof
  archa´sme
  assonantie
  asyndeton
  barbarisme
  beeldspraak
  brachylogie
  catachrese
  chiasme
  clichÚ
  climax
  clou
  contradictio in terminis
  contaminatie
  correctio
  cynisme
  diŰresis
  diminutio
  distributio
  dooddoener
  dubitatio
  dysfemisme
  ekfonesis
  elisie
  ellips
  emfase
  enallage
  enjambement
  enumeratie
  epifoor
  epitrope
  epizeuxis
  eufemisme
  exclamatie
  figura etymologica
  foutieve inversie
  gemeenplaats
  geminatio
  gnome
  hendiadys
  homerische vergelijking
  homoioteleuton
  hyperbaton
  hyperbool
  hysteron proteron
  hystherologie
  hypallage
  inversie
  ironie
  isocolon
  kenning
  klanknabootsing
  kruisstelling

  litotes
  malapropisme
  metafoor
  metonymie
  noŰma
  occupatio
  omkering
  omschrijving
  onomatopee
  opeenstapeling
  opsomming
  overdrijving
  optatie
  oxymoron
  parabool
  paradox
  parafrase
  paraleipsis
  parallellisme
  parenthese
  paronomasie
  pars pro toto
  percontatio
  perifrase
  permissio
  personificatie
  pleonasme
  pointe
  polyptoton
  polysyndeton
  praemunitio
  praeteritio
  pregnantie
  preteritio
  prolepsis
  proteron hysteron
  prothysteron
  refutatio
  repetitio
  reticentie
  retorische vraag
  rijm
  sarcasme
  sermocinatio
  spoonerisme
  stafrijm
  syllepsis
  symploke
  syncope
  synecdoche
  synesthesie
  tante Betjestijl
  tautologie
  tmesis
  toespeling
  troop (trope, tropos)
  understatement
  vergelijking
  vooropplaatsing
  vrolijke noot
  vulgarisme
  zedenspreuk
  zelfcorrectie
  zeugma
  zinspeling
Niet gevonden wat u zocht? Neem contact op!